top of page

Ekonomi i Agroforestry 

Foto taget av AGFORWARD projekt

Ekonomi i agroforestry

Det är välkänt att agroforestry är ett lantbrukssystem som skapar många fördelar för miljön [1]. Den ekonomiska biten av agroforestry är dock inte så väl känd. Vissa tycker att agroforestry inte är ett ekonomiskt hållbart alternativ för lantbrukare, medan andra tycker att agroforestry alltid kommer att leda till en högre lönsamhet över tid. Om en gård blir mer lönsam eller inte beror egentligen på flera faktorer, varav de flesta är kontextberoende. 

På den här sidan kommer du att lära dig mer om några av de viktigaste principerna för ekonomi i agroforestry:

 1. Varför kan agroforestry vara ett smart ekonomiskt beslut?

 2. De ekonomiska skillnaderna mellan agroforestry och jordbruk

 3. Hur man budgeterar för ett framtida agroforestry system 

Alley-cropping system with 14 year old walnut trees in France

Källa: Plöjning mellan 14 år gamla valnötsträd, Domaine de Restinclières, Montpellier, Frankrike AGFORWARD projekt

Varför kan agroforestry vara ett smart ekonomiskt beslut?

1. Förbättrade ekosystemtjänster på gården

Agroforestry förbättrar många av ekosystemtjänsterna på gården, till exempel ökad kolbindning, högre biologisk mångfald, minskad erosion och förbättrad markkvalitet. Dessa ekosystemtjänster skapar ett mer stabilt och resilient agroekosystem (jordbruksekosystem) som i sin tur skapar ett mer stabilt och motståndskraftigt företag.

Förbättrade ekosystemtjänster bidrar också till resten av samhället genom att rena luften, minska föroreningar, mildra klimatförändringar, osv. Idag finns det dessutom många bidrag och företag som betalar lantbrukare för att förbättra ekosystemtjänsterna på sina gårdar, till exempel finns det finansieringsprogram som betalar för åtgärder eller projekt som bidrar till att binda mer kol i marken. En annan möjlighet för att öka värdet på produkterna som säljs är att marknadsföra dessa produkter och ens gård som en regenerativ och "miljövänlig" gård.

2. Högre avkastning per hektar

Agroforestry producerar en högre avkastning per hektar jämfört med monokulturella system på grund av de symbiotiska förhållanden mellan träden och grödorna eller djuren [2]. Träden har vanligtvis ett större avstånd mellan varandra i agroforestry jämfört med träd i skogar eller fruktträdgårdar. Det leder till mindre konkurrens mellan träden, vilket kan förbättra deras tillväxt och produktion. Samtidigt ger träden skydd och förbättrar mikroklimatet för grödorna och djuren, vilket ökar deras avkastning jämfört med monokulturella system.

3. Extra inkomst genom försäljning av produkterna från träden

Den mest uppenbara ekonomiska fördelen med agroforestry är de extra intäkter som träden genererar. Produkter från träd som har väletablerade marknader är frukt, nötter, bär, timmer eller bioenergi. Det finns andra produkter från träd som har mer nischade marknader, t.ex. bladverk och blommor för florister, biokol eller produkter för julmarknaden, t.ex. järnek, mistel eller julgranar. Fördelen med att sälja produkter från träd är att dessa produkter kan vanligtvis säljas till högre priser jämfört med ettåriga grödor.

Agroforestry system with oak trees and lavender in the south of France

Källa Ek och lavendel i Drôme, södra Frankrike. AGFORWARD projekt

De ekonomiska skillnaderna mellan agroforestry och jordbruk

Ekonomin i "trädbaserade" produktionssystem skiljer sig en del från ekonomin i årliga produktionssystem som ettåriga grödor eller mjölkproduktion. Träd kräver vanligtvis en stor investering i etableringsfasen utan att generera några vinster under de första åren. När träden väl börjar producera tenderar de dock generera mer värdefulla produkter jämfört med ettåriga grödor, till exempel frukter, bär, nötter eller högkvalitativt timmer.

En annan stor skillnad mellan "trädbaserade" produktionssystem och årliga grödor eller boskap är att avkastningen från träden kommer att variera under deras livstid. Träd ger låg avkastning under de första åren, sedan når de sin maximala avkastningspotential som de håller hög under några decennier (beroende på trädart), tills de når en punkt där avkastningen börjar minska (se tabellen nedan). Fruktträd kan ta cirka 5 år innan de börjar producera sin maximala årliga avkastning som de kan behålla i cirka ett decennium, medan valnötter (i nötodlingar) kan ta cirka 20 år innan de börjar producera sin maximala årliga avkastning som de behåller i flera decennier, och för timmer kan du behöva vänta upp till 50 år innan du kan fälla träden.

En annan aspekt som kommer att påverka din ekonomi är hur du etablerar och förvaltar dina träd. Det finns olika skötselmetoder som du kan välja mellan. Vilken skötselmetod som passar bäst för din gård beror på din valda trädart, vad du vill producera, dina ekonomiska mål, vilka maskiner du äger eller har tillgång till samt din gårds infrastruktur. Nedan har jag listat 5 av de viktigaste skötselområden i agroforestry som kommer att påverka gårdarnas ekonomi. Du måste planera ditt agroforestry system genom att ta hänsyn till hur dessa skötselområden kommer att påverka din ekonomi.

De 5 skötselområden som har störst påverkan på en lantbrukares ekonomi är:

 1. 💧 Vattenförvaltning: bevattning och dränering 💧 

 2. 🌱 Ogräsbekämpning 🌱

 3. 🐗 Skydd mot vilda djur 🐗

 4. 👩‍🌾 Skörd 👩‍🌾

 5. 🕒 Skötseltid 🕒

*I framtida blogginlägg kommer jag att gå igenom vart och ett av dessa 5 områderna mer i detalj.

Hur budgeterar man för ett framtida agroforestry system?

Om du vill vara säker på att du fattar rätt ekonomiskt beslut bör du göra en finansiell analys. En finansiell analys kan hjälpa dig att se hur din nuvarande ekonomiska situation kommer att förändras när du introducerar agroforestry i din gård. 

Det enklaste sättet att budgetera för ditt framtida agroforestry system är att börja med ditt nuvarande lantbruksverksamhet som bas. Hur många hektar grödor eller boskap kommer du att hålla och hur många hektar kommer du att omvandla till agroforestry? När du har bestämt hur många hektar agroforestry du vill ha, då är det dags att beräkna hur din ekonomi kommer att förändras över tid.

För att kunna göra dessa ekonomiska beräkningar behöver du dela din gård i olika företag. Ett företag är alla produkter eller tjänster som genererar intäkter, till exempel potatis, havre, mjölk och frukt eller timmer från agroforestry. När gården har delats upp i olika företag bör du följa stegen nedan för att göra en finansiell analys.

Översikt över hur man budgeterar ett agroforestry system

Figure showing an overview of how to budget in agroforestry

Figur 34 från UKs agroforestry handbok, skriven av Ian Knight, visar hur man budgeterar bruttomarginalen och nettovinsten i agroforestry.

Steg 1 - beräkna den årliga avkastningen för dina träd 

Skriv ner hur många år efter etableringen ska dina träd producera sin maximala avkastning. Därefter bör du skriva trädens förväntade avkastning före och efter det att de producerar sin maximala avkastning. Du kan skriva dessa avkastningar som en procentandel av den maximala avkastningen. Du kan se ett exempel på den beräkning i tabellen nedan.

Steg 2 - förväntade intäkter

Skriv en list av de förväntade intäkterna från grödan och/eller boskapen för varje år. Skriv därefter den förväntade avkastningen från dina träd för varje år och till vilket pris du förväntar dig att sälja dessa produkter (t.ex. $ per ton äpple, $ per kubikmeter trä). Multiplicera den förväntade avkastningen med priset du planerar att sälja dina produkter för att få de förväntade intäkterna från dina träd.

Steg 3 - rörliga kostnader

Lista alla rörliga kostnader för varje företag i din gård. Lista dessa rörliga kostnader år för år.

För ett växtodlingsföretag betraktas gödselmedel, utsäde och bekämpningsmedel som rörliga kostnader. 

Lista också de rörliga kostnader för ditt agroforestry företag. Typiska rörliga kostnader i agroforestry inkluderar trädetablering, stolpar och band, gnagskydd, beskärning, bekämpningsmedel, och skörd. Försök att skriva de rörliga kostnaderna per träd eller per hektar. Skriv sedan året där de rörliga kostnader uppstår, t.ex. år 1: etableringskostnader, stolpar och band, gnagskydd, år 3: beskärning, år 5: bekämpningsmedel, skörd.

Steg 4 - bruttomarginaler

Beräkna bruttomarginalen för varje företag genom att subtrahera de rörliga kostnaderna från intäkterna.

Steg 5 - din gårds nettovinst

Addera alla bruttomarginaler för varje företag för att få den total bruttomarginal för hela gården. Därefter subtraherar du fasta kostnader, maskiner, lönen för arbetaren, och hyra för att få fram nettovinsten för hela gården.

En ekonomisk analys av ett agroforestry system med höstvete och äpple i Storbritanien

A financial analysis of a winter wheat-apple alley cropping system in UK
A financial analysis of a winter wheat-apple alley cropping system in UK

Tabell 12 från UKs agroforestry handbok, skriven av Stephen Briggs, som visar de ekonomiska beräkningarna av ett agroforestry system med höstvete och äpple på år 6, 100% produktion.

En mer omfattande finansiell analys skulle även inkludera följande aspekter: 

 • en kassaflödesanalys

 • bidrag och ändringar i subventionerna på grund av de nya jordbruksmetoderna (agroforestry)

 • en prognos om hur samspelet mellan träden, grödorna och boskapen påverkar avkastningen (både positiva och negativa effekter)

Jag kommer att täcka dessa ämnen och mer i kommande inlägg! 

Kommentera nedan vad du tycker om de ekonomiska principer som diskuterats ovan? Vilka är dina erfarenheter med budgetering i agroforestry?

 

Referenser:

[1] Schievano A. et. al. (2022) The benefits of Agroforestry for the environment, climate change mitigation and agricultural production – a global synthesis. EURAF 2022

[2] Dupraz, C. et. Al. (2005) Synthesis of the Silvoarable Agroforestry For Europe project

Kommentarer

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page