top of page
Wakelyns foto Maja Lindström (1).jpg

Etablera och förvalta agroforestry system

Foto taget av Maja Lindström, Wakelyns Agroforestry

Hur etablerar och förvaltar man ett agroforestry system?

Innan du etablerar ditt agroforestry system bör du ha en skötselplan som är anpassad till din jordbruksverksamhet, ditt ekologiska sammanhang och dina personliga mål. Genom att göra detta kan du skapa ett agroforestry system som kan bli lönsamt OCH som du tycker om att arbeta med.

 

På den här sidan kommer du att lära dig mer om:

 1. De viktigaste skötselområderna i agroforestry

 2. Hur olika "typer" av trädarter har olika skötselbehov

 3. Hur du väljer rätt trädart och skötselstrategi för din gård 

Silvopoutry system with chicken in the UK

Markberedning med höns i silvopoultry system, UK. AGFORWARD projekt

De viktigaste skötselområderna i agroforestry

Olika växtarter är bättre anpassad för olika habitat. Dock, även om alla växtarter har anpassat sig till specifika miljöer, behöver i princip alla växter solljus, vatten, näringsämnen och skydd mot skadliga organismer. 

Detsamma kan sägas om skötseln av träd. Även om olika trädarter sköts på olika sätt finns det några områden som de flesta träd har gemensamt. Om träden sköts väl inom dessa områden kommer de att växa bra och ge god avkastning.

Dessa viktiga skötselområderna är:

 1. Plantering

 2. Växtskydd

 3. Bevattning och dränering

 4. Bekämpning av ogräs

 5. Gödsling

 6. Beskärning

 7. Skörd

I framtida blogginlägg kommer jag att gå mer i detalj på varje skötselområde. Just nu det som är viktigt för dig att förstå är vilka är de viktigaste skötselområderna inom agroforestry.

 

Som du kan se finns det 4 skötselområden som är skrivna med fetstil. Dessa är de skötselområderna som vanligtvis kostar mest tid och pengar. Du måste se till att du har effektiva skötselsmetoder på dessa områden om du vill skapa ett lönsamt agroforestry system. Om du inte hanterar dessa 4 områden effektivt, kan skötseln bli för monoton, ineffektiv och psykologiskt stressande. Detta kommer att påverka din arbetstid och din arbetsglädje på lång sikt. 

 

Nedan hittar du en tabell som visar olika skötselbehov för olika trädslag. Syftet med tabellen är att hjälpa dig att kunna välja rätt trädslag och skötselstrategi för din gård.

Hazel and potatoes in Wakelyns Agroforestry, UK

Källa: Wakelyns Agroforestry, Suffolk, Storbritanien hassel och potatis. AGFORWARD projekt

Olika skötselbehov för olika trädslag

Det finns många olika trädarter som du kan jobba med i agroforestry. Trädarterna du väljer att jobba med kommer att påverka din skötseltid, din skötselstrategi och din ekonomi. Nedan har jag kategoriserat trädarter, som är relevanta för agroforestry i tempererad klimat, i olika "produktionssystem". Jag definierar produktionssystem som träd som producerar samma typ av produkter. Varje produktionssystem har vanligtvis liknande skötselbehov, eftersom de producerar samma typ av produkter och de växer på ett liknande sätt.

Det finns vissa trädarter som kan ingå i två eller flera produktionssystem samtidigt, eftersom de kan producera mer än en produkt från samma trädart. Valnötsträd kan till exempel producera både nötter och högkvalitativt timmer samtidigt. Ett annat exempel är pil, som kan användas både som foder och som biobränsle.

När du börjar designa ditt agroforestry-system är du inte begränsad till ett enda produktionssystem. Det går att ha flera olika produktionssystem på samma fält eller ha olika produktionssystem för olika delar av din gård. 

Tabellen nedan ger en översikt över de mest relevanta produktionssystem för nordisk och tempererat agroforestry. Jag rekommenderar dig att använda tabellen nedan som ett hjälpmedel om hur du kan tänka kring de olika "typerna" av trädarter som är relevanta för nordisk och tempererat agroforestry. Innan du fattar dina slutgiltiga beslut för din gård, jag rekommenderar dig att få rådgivning av någon som har expertis inom träd i din region. Den person kan ge dig råd kring passande trädarter, sorter och skötselstrategi för din specifik kontext.

Översikt av trädarter och produktionssystem som är relevanta för agroforestry i nordisk och tempererat klimat
© Mauricio Sagastuy

Table - Overview of tree species and production systems relevant for temperate agroforestry
Table - Overview of tree species and production systems relevant for temperate agroforestry
Table - Overview of tree species and production systems relevant for temperate agroforestry
Table - Overview of tree species and production systems relevant for temperate agroforestry
Table - Overview of tree species and production systems relevant for temperate agroforestry
Table - Overview of tree species and production systems relevant for temperate agroforestry
Table - Overview of tree species and production systems relevant for temperate agroforestry

Hur väljer du rätt trädart och skötselstrategi för din gård?

Det finns två insikter som du bör ta med dig från tabellen ovan: 

1) Olika trädarter har olika ekonomiska förutsättningar och skötsel behov

2) Vissa trädslag kommer att vara bättre på att uppfylla vissa funktioner på din gård än andra

 

Till exempel, trädarter som kategoriseras som "stödväxter" (support species) skapar värdefulla ekosystemtjänster i din gård och de kräver lite skötseltid och låga investeringar. "Snabbväxande trädslag" (fast growing tree species) kräver ännu mindre skötseltid eller investeringar än "stödväxter" samtidigt som de fortfarande skapar relevanta ekosystemtjänster. Å andra sidan kan kategorierna "fruktträd" (fruit trees) eller "bärbuskar" (berry bushes) generera en bra inkomst genom försäljningen av dessa värdefulla produkter. Dock, dessa träd kräver mer skötseltid, en bättre infrastruktur, och en större investering jämfört med "stödväxter" eller "snabbväxande trädslag" (fast growing tree species).

Sheep grazing underneath apple trees in Northern Ireland

Källa: Får betar under äppelträd i Loughgall på Nordirland. AGFORWARD projekt

Nästa steg i att skapa din skötselplan är att förstå din gårds sammanhang. När du förstår din gårds sammanhang kommer du att kunna välja rätt trädart för din gård. Du kan starta denna process genom att göra steg 1:

 

Steg 1: Svara på frågorna nedan och använd din förståelse för de olika produktionssystemen för att välja den trädart som passar bäst för din gård. Om du vill gå djupare bör du kartlägga de olika områdena på din gård baserat på frågorna nedan. Genom att göra detta kommer du att kunna se vilka trädarter som kan passa bra i de olika områdena på din gård. På så sätt kan du börja skapa en första skiss för din framtida design.


Ekologisk kontext:

 1. Vilken typ av jord har du på din gård? Finns det olika områden på din gård som har olika typer av jord?

 2. På vilken odlingszon befinner du dig i ?

 3. Vilka trädarter växer  naturligt i din region?

 4. Vilka trädarter odlas ofta i fruktträdgårdar, nötodlingar, bärodlingar eller för kvalitetstimmer i din region?

 

Infrastruktur:

 1. Vilka maskiner äger du eller har du lätt tillgång till?

 2. Har du tillgång till vatten, tillstånd och möjlighet att bevattna?

 3. Har du ett dräneringssystem på din gård? Om ja, var är dräneringsrören och diken placerad?

 4. Är olika delar av din gård mer eller mindre tillgängliga för maskiner och transport av varor?

 

Personliga mål och förutsättningar:

 1. Vilka är dina mål med ditt agroforestry-system?

 2. Varför vill du jobba med agroforestry?

 3. Vilka arbetsuppgifter/aktiviteter tycker du om?

 4. Vilka produkter eller tjänster vill du skapa med ditt agroforestry system?

 5. Hur många timmar per vecka vill du ägna åt att sköta dina träd? Hur fördelas timmarna över året och de följande åren?

 

Försäljning och ekonomi:

 1. Hur mycket pengar är du beredd att investera? Kommer investeringen att förändras över tid?

 2. Var kan du sälja dina produkter? Finns det några potentiella kunder, restauranger, REKO-ringar (via Facebook) eller lokala marknader i närheten av din gård?

 3. Vill du sälja direkt till dina kunder?

 4. Vill du sälja större kvantiteter till grossister?

 5. Vilka trädbaserade produkter är mest efterfrågade av dina potentiella/framtida kunder?


Steg 2: När du har svarat på frågorna ovan och gjort en brainstorm kring några lämpliga trädarter för din gård bör du fundera på hur du planerar att sköta dina träd. Skriv ner några idéer för vart och ett av de 7 viktiga förvaltningsområden som anges ovan. Försök att tänka på hur du kan sköta dina träd effektivt, realistiskt och på ett sätt som gör att du tycker om processen. Dessa idéer kommer att utgöra det första utkastet till din framtida skötselplan.

 

I framtida blogginlägg kommer jag att gå igenom vart och ett av de 7 nyckelområdena för företagsledning, och andra relevanta områden för företagsledning, mer i detalj. 


Kommentera gärna nedan vad du tycker om de etablerings- och ledningsprinciper som diskuteras ovan. Har du någon feedback eller några tankar om det? Vilka är dina erfarenheter av att etablera eller förvalta ett agroforestry-system?

Kommentarer

Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
bottom of page