top of page
 • Skribentens bildMauricio Sagastuy

Kantzon mot vattendrag - Överblick & design (Agroforestry)

Uppdaterat: 12 apr.

 

Kantzoner mot vattendrag är remsor av gräs, buskar eller träd som planteras intill vattendrag eller sjöar. Deras huvudsakliga funktion är att förhindra att föroreningar från jordbruksavrinning kommer ut i vattnet samt att skapa flera habitat för den biologiska mångfalden. I agroforestry delas kantzoner vanligtvis in i tre olika buffert-zoner, var och en med sitt specifika syfte att filtrera avrinningsvatten och skydda de intilliggande vattendrag eller sjöar.


*Riparian buffer är det engelska namnet för dessa typer av agroforestry system.


I det här inlägget kommer jag att ge dig en översikt över kantzoner mot vattendrag genom att täcka följande ämnen:
1. Fördelar och begränsningar med kantzoner mot vattendrag

FÖRDELAR


Vattenkvalitet: Kantzoner mot vattendrag fungerar som naturliga filter som absorberar och filtrerar animaliskt exkrement, näringsämnen, sediment och bekämpningsmedel från odlings- och betesmarker.


Habitat för vilda djur: Kantzoner längs vattendrag erbjuder livsmiljöer och spridningskorridorer för olika växt- och djurarter. De erbjuder mat, skydd och fortplantningsområden för fiskar och vattenlevande organismer, liksom för landlevande djur. Den skugga som träd och buskar ger reglerar vattentemperaturen, vilket är viktigt för flera vattenlevande organismer.


Erosionskontroll: Vegetationen i kantzonerna stabiliserar flodbankar och stränder, förhindrar erosion orsakad av vattenflöden och minskar förlusten av jord.


Förminskning av översvämningar: Kantzoner bromsar ytvattenavrinningen och absorberar överskottsvatten, vilket minskar toppflödena under översvämningar och minskar översvämningarna nedströms.


Ytterligare inkomster: Vegetationen i kantzonerna kan öka markvärdet och ge extra inkomstkällor. Trädraderna kan producera lönsamma produkter samtidigt som buffertkapaciteten bibehålls. Dessutom kan den ny habitat attrahera flera vilda djur, vilket gör att du kan arrendera ut marken för jakt.


Kantzon mot vattendrag i Iowa, USA

Riparian buffer i Iowa, USA

Källa: Kantzon som skyddar ett vattendrag på en gård i Iowa, USA, bild tagen av USDA.


BEGRÄNSNINGAR


Förlust av produktiv mark: Etablering av kantzoner minskar odlingsytan. Strandområden utsätts dock för periodiska översvämningar och har ett grunt djup till grundvattenytan, vilket leder till lägre avkastning av lantbruksprodukter. Kantzoner kan kompensera för den minskade avkastningen, och till och med öka den, genom att ha vegetation som gynnar pollinerare och nyttodjur [1].


Ökad skötsel: Kantzoner kräver kontinuerlig skötsel, framförallt under de första åren. Hur mycket tid du behöver lägga på skötseln beror på vilka växtarter du väljer och dess design. Typiska skötselåtgärder för en kantzon är ogräsrensning, beskärning, återplantering, skydd mot vilda djur och bevattning (under de första åren).


Finansiella kostnader: Etablering och skötsel av kantzoner mot vattendrag kan kräva en del investeringar, t.ex. växtmaterial, skydd mot vilda djur och ökad skötseltid.


Troligtvis lägre avkastning i strandzonen: Strandområden drabbas ofta av periodiska översvämningar och marken kan ha ett grunt djup till grundvattenytan, vilket kan minska avkastningarna och öka riskerna för produkterna som ska skördas. Välj växtarter som är anpassade till strandzoner för att minska dessa risker.2. Syftet med de olika buffert-zonerna


Kantzoner mot vattendrag delas vanligtvis in i 3 olika buffert-zoner. Varje buffert-zon har ett specifikt syfte att filtrera föroreningar från jordbruket och skydda de intilliggande vattendrag eller sjöar. Det 3 zon buffert-systemet möjliggör för en effektiv skötsel samtidigt som man maximerar miljöfördelarna.


Det 3 zon buffert-systemet

det 3 zon buffert systemet

Source: USDA National Agroforestry Center


Zon 1: Är den zon som direkt gränsar till vattendraget. Dess huvudsakliga syfte är att stabilisera stränderna, skugga vattnet, och skapa livsmiljöer för vattenlevande organismer. Dessutom ger lövförna mat åt fiskar och andra vattenlevande organismer.


Denna zon består främst av inhemska träd som är anpassade till strandzonens hydrologi. Detta område bör inte störas av skötselmetoder som kan påverka ekosystemet som bete, skogsavverkning eller körning med tunga maskiner. Dessa metoder kan påverka ekologin i systemet, vilket i sin tur påverkar de miljöfördelar som denna zon kan ge.


Zon 2: Är övergångszonen mellan gräsmark och skog. Dess primära syfte är att filtrera föroreningar, minska sedimentering och skapa habitat för vilda djur. Denna zon består av inhemska träd och buskar som kan tolerera periodiska översvämningar. Detta område kan också förvaltas för att producera extra inkomster från timmer, nötter, frukt, bär eller blomsterprodukter.


Zon 3: Är området som gränsar till odlingsfältet eller betesmarken. Denna zon agerar som den första försvarslinjen genom att ta upp näringsämnen, ge hög infiltration, filtrera sediment och sakta ner vattenavrinningen. Denna zon består av inhemska gräs, blommande växter eller andra örtartade växter. Dessa växter bör klippas eller betas kontinuerligt, så att växterna kan binda näringar effektivt och för att bibehålla deras produktivitet .3. Design tips


Samma princip som gäller för alla typer av agroforestry system gäller även för kantzoner: hur du designar ditt system beror på vilka resultat du vill uppnå. Kantzoner mot vattendrag har många olika funktioner. Den funktion (eller funktioner) du vill uppnå med din kantzon kommer att påverka din design. Nedan kan du se en figur som visar den rekommenderade bredden för din kanzton beroende på vilka fördelar du vill uppnå [2]. För de flesta av dessa fördelar är forskningsinformationen begränsad, så de angivna bredderna representerar bästa uppskattningarna [2].


Figur 1 - Uppskattad kantzons-bredd som krävs för att möjliggöra varje specifik fördel

Uppskattad buffertbredd som krävs för varje fördel

Källa: Schultz et al. (2022) Riparian and upland buffer practices [2] 


Bredden av din kanzton kommer att påverka dess funktion och de resultat du vill uppnå. Ju bredare din kantzon är, desto fler funktioner fyller den. Därför, en bra tumregel för kantzoner mot vattendrag är att "ju bredare den är, desto bättre".


Förutom bredden kommer de växtarter du väljer också att avgöra vilken funktion din kanzton har. Olika växtarter kommer att påverka funktionen hos din kantzon på olika sätt via sina rötter, organiskt material, näringsämnena de absorberar, och sättet på hur de växer. Därför bör du välja växtarter som hjälper dig att uppnå dina önskade resultat och plantera dem strategiskt i varje kantzon. Nedan kan du se en tabell som visar hur effektiva gräs, buskar och träd är för att uppfylla olika funktioner [3].


Tabell 1 - Specifika fördelar som olika vegetationstyper kan ge

Specifika fördelar som olika vegetationstyper kan ge

Källa: Anpassad från Dosskey, Shultz, & Isenhart (1997) [3]


Den tredje aspekten som kommer att påverka din design är hur du delar upp de olika buffert-zonerna. Det 3 zon buffert-systemet underlättar din skötsel och gör den mer effektivt samtidigt som det skapar flera olika ekosystemtjänster. Naturligtvis behöver du inte strikt följa 3-zonssystemet för att uppnå dina önskade resultat. Dock, ju mer du kan anpassa din design till 3 zon buffert-systemet, desto mer kommer du att behålla bufferts kritiska miljöfördelar.


Nedan beskriver jag några viktiga design tips för varje zon. Följande rekommendationer är allmänna riktlinjer [2, 4] som kan anpassas till din specifik kontext och dina önskade resultat.


Zon 1:

 • Denna zon bör vara minst 5 meter bred.

 • Välj trädarter som tål den frekvens, omfattning och längd av översvämningarna har på din mark.

 • Välj trädarter som är väl anpassade till djupet av grundvattennivån under växtsäsongen.

 • Inhemska arter bör väljas för denna zon, på grund av deras betydelse för vattenlevande och landlevande organismer.

 • Snabbväxande trädarter som är anpassade till strandzoner är att föredra för denna zon, särskilt om kanalen är inskuren eller om du snabbt vill stabilisera din flodbank. Exempel på sådana trädarter är sälg och klibbal.

 • Buskar eller djupt rotade gräs och örtartade växter kan också planteras i zon 1, men de ger inte bra stabilitet till branta stränder på grund av deras snabbare omsättningen.


Zon 2:

 • Denna zon är vanligtvis minst 18 meter bred.

 • Det rekommenderas att ha 4 till 5 trädrader i denna zon.

 • Trädraderna 1 och 2 (närmast strömzonen), och eventuellt 3, bör ha trädarter som kan snabbt utveckla rötter och vara anpassade till strandzonens hydrologi. På det sättet kan du öka bankstabiliteten. Trädarterna som rekommenderas för dessa rader liknar dem i zon 1, t.ex. sälg och klibbal.

 • Det yttre trädraderna (raderna 3 till 5) kan skötas för att generera ytterligare inkomster. Trädarter som producerar bioenergi, ved, högkvalitativt timmer, nötter eller frukt är relevanta för dessa rader.

 • Om grundvattennivån ligger minst 1 meter under marken under större delen av växtsäsongen ska du plantera trädarter som kräver god dränering. För platser med dålig dränering, välj trädarter som är mer toleranta mot våta förhållanden.

 • Buskar utvecklar också ett flerårigt rotsystem och de kan fylla liknande funktioner som träden (även om träd vanligtvis ger fler fördelar). Extra rader med buskar kan planteras utanför trädraderna för att öka mångfalden, skapa fler habitat, och skapa ytterligare produkter.  Dessutom fångar flerstammiga buskar flytande skräp vid översvämningar så att de inte hamnar på intilliggande odlingsfält eller betesmark

 • Örtartade växter och vildblommor kan också etableras i denna zon. På det sättet ökar du den biologiska mångfalden i systemet ännu mer.

 • Det rekommenderas att plantera många olika växtarter i denna zon. Detta ökar systemets motståndskraft, skapar fler livsmiljöer för vilda djur, och förhindrar förlust av fördelar om en art misslyckas.


Zon 3:

 • Denna zon är vanligtvis minst 6 meter bred.

Huvudsyftet med denna zon är att filtrera sediment och föroreningar. Det bästa sättet för att uppnå detta är att plantera gräs som har följande egenskaper:


 • täta och styva stjälkar, som bromsar vattenflödet, ökar infiltrationen och blockerar sediment som transporteras av ytvattnet.

 • stort och djupt rotsystem, vilket förbättrar infiltrationen och ökar jordens mullhalt

 • hög produktion av biomassa, vilket ytterligare förbättrar jordens kvalitet genom att tillföra stora mängder organiskt material.

 • Inhemska örter och vildblommor kan också vara en del av blandningen, särskilt om de sås tillsammans med andra inhemska gräs (så länge gräset inte konkurrerar ut dem).

Slutligen, det är viktigt att notera att det finns vissa fall där kantzoner mot vattendrag inte räcker för att förhindra föroreningar att nå vattendrag eller sjöar [2]. I sådana fall kan det vara nödvändigt att etablera buffertar och filter på höglandet, särskilt i komplexa landskap med långa och branta sluttningar. Dessa buffertar kan bestå av antingen enbart gräs eller en kombination av gräs och träd eller gräs, buskar och träd liknande de design som diskuterats ovan. I de flesta fall kommer dessa buffertzoner att vara smalare än dina kantzoner mot vattendrag.


Har du någonsin skapat en kantzon mor vattendrag på din mark? Berätta om dina erfarenheter nedan!


Källor:


[1] Pywell, R. F., Heard, M. S., Woodcock, B. A., Hinsley, S., Ridding, L., Nowakowski, M., & Bullock, J. M. (2015). Wildlife-friendly farming increases crop yield: evidence for ecological intensification. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 282(1816), 20151740.


[2] Schultz, R. C., Udawatta, R. P., Isenhart, T. M., Simpkins, W. W., & Schultz, P. L. (2022). Riparian and upland buffer practices (pp. 205-279). North American agroforestry: An integrated science and practice 3rd edition


[3] Dosskey, M., Schultz, R., & Isenhart, T. (1997) How to design a riparian buffer for an agricultural land (Agroforestry Note 4). Lincoln, NE: National Agroforestry Center


[4] University of Missouri (2018) Training Manual for Applied Agroforestry Practices – 2018 Edition


153 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Yorumlar


bottom of page